Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jom Terua a rabanitský svátek Roš ha-Šana

 Jom Terua a rabanitský svátek Roš ha-Šana


Biblický kalendář se liší od rabínského kalendáře i ve stanovení Nového roku. 

Rabínský kalendář považuje za začátek roku - Roš ha-Šana -  první den sedmého biblického měsíce, tedy den, který Bible označuje jako svátek Jom Terua.

Jak již bylo řečeno, karaimové slaví Nový rok v měsíci avivu, což je měsíc na který připadá Svátek nekvašených chlebů, tedy v souladu s veršem:

 
Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. (Ex 12:2)

 
Rabíni sice nepopírají, že svátek Jom Terua připadá na sedmý biblický měsíc - jak je výslovně uvedeno v Tóře:

 
Mluv k Izraelcům: Prvního dne sedmého měsíce budete mít slavnost odpočinutí s pamětním vytrubováním a bohoslužebným shromážděním. (Lv 23:24).
 
Sedmého měsíce, prvého dne toho měsíce, budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci. Bude to pro vás den troubení. (Nu 29:1)
 
Přesto ale označují tento svátek jako Roš ha-Šana, nebo také Nový rok (Mišna, Roš ha-Šana 1:1)
 
Název svátku Jom Terua doslova znamená Den vydávání hlasitých zvuků a jak z názvu vyplývá, je potřeba během tohoto svátku vydávat nějaký druh hlasitého zvuku.
Podle rabínské tradice se slovo terua תְּרוּעָה (hebrejský kořen רוע) váže výhradně k troubení na šofar (beraní roh). ¹

¹)
hebrejský kořen je skutečně použit ve spojení s šofarem v Lv 25:9

Desátého dne sedmého měsíce dáš ryčně troubit na polnici (šófar trúá); v den smíření budete troubit na polnici (taavírú šófár) v celé vaší zemi. (Lv 25:9)


Stejný kořen slova (רוע) ale užívá Tóra pro křičení v Nu 23:21 a pro troubení na stříbrné trubky v Nu 10:5-6. ²

Nehledí na kouzla proti Jákobovi, nedbá těch, kdo přejí bídu Izraeli. JHVH, jeho Bůh, je s ním, hlaholí/křičí (úterúat) to v něm královským holdem (Nu 23:21)
Když ryčně zatroubíte (terúá) poprvé, vytáhnou tábory tábořící na východ od stanu setkávání. Když ryčně zatroubíte (terúá) podruhé, vytáhnou tábory tábořící na jihu. Ryčně se bude troubit (terúá) při nástupu cesty. (Nu 10:5-6)

²)
Tento kořen (רוע) užívá hebrejská Bible i k vyjádření hlasité modlitby k Bohu:
Lidé všech národů , tleskejte v dlaně, hlaholte / křičte (háríú) Bohu, plesejte zvučně. (Ž 47:2)
Stejný kořen se užívá i pro zvuk činelů:
Chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými (trúá)! (Ž 150:5)


Ze všech těchto veršů je zcela jasné, že slovo terua, podle kterého je pojmenován svátek, je obecným termínem pro vydávání hlasitých zvuků, tyto hlasité zvuky lze vydávat pomocí beraního rohu, stříbrné trumpety, cimbálu, nebo je může dokonce vydávat shromáždění lidí modlících se k Bohu.
Proto je nesmyslné tvrdit, že je o Jom Terua lze troubit pouze na šofar (beraní roh).
 

Vzhledem k tomu, že se na trubky troubilo každé novoluní (Nu 10:10), musíme se ptát, proč je Jom Terua, první den sedmého biblického měsíce, určen jako bohoslužebné shromáždění.

Na trubky budete troubit v den své radosti, o slavnostech, při novoluní, při svých zápalných obětech nebo svých hodech oběti pokojné, aby vás připomínaly vašemu Bohu. Já jsem JHVH, váš Bůh. (Nu 10:10)

Tóra nás neinformuje, proč je právě tento den určen jako mo'ed (stanovený čas).


Podle některých karaimů Jom Terua zahajuje měsíc, který obsahuje dva významné svátky Jom Kipurim a Sukot, jedná se tedy o den zahájení příprav na tyto dva svátky. 


Staří Izraelité, jejichž hlavním zdrojem obživy bylo zemědělství, během svátku Sukot děkovali Bohu za sklizeň a prosili Boha o dobrou úrodu v následujícím roce, proto byl pro staré Izraelity svátek Sukot jedním z nejvýznamnějších svátků.


Mnoho karaimů považuje Jom Terua za den hlasitých modliteb, který je přípravou na svátky sedmého biblického měsíce.