Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázka 3 - Jsou karaimové považováni za Židy/Izraelity?

 
Otázka 3

Jsou karaimové považováni za Židy/Izraelity?

Odpověď

ANO! Karaimové jsou ve státě Izrael považováni za Židy. Každý občan Izraele má průkaz totožnosti, který obsahuje informaci o náboženské/etnické příslušnosti držitele. Karaimové mají v průkazu totožnosti v kolonce náboženská/etnická příslušnost zapsáno slovo židovská.
Karaimové spadají pod izraelské právo návratu, tj. právo všech židů/Židů ať žijí kdekoli na světě na návrat do Izraele a okamžité získání izraelského občanství. Vláda státu Izrael dokonce na počest karaimů vydala poštovní známku.  
Dokonce i ultra-ortodoxní rabíni, jako např. rabín Ovadja Josef -  nejvyšší duchovní vůdce sefardských židů ve státě Izrael, považuje karaimy za Židy. ¹

¹) Rabín Ovadja Josef, Še’elot u-tešuvot Jabia Omer (Kniha právních rozhodnutí), Even Haezer, § 12 (konec). Rabín Ovadja Josef dokonce podporuje sňatky mezi rabanity a karaimy, jako nástroj, který má pomoci přivést karaimy k talmudismu!

Bez ohledu na to, co někteří karaimové nebo rabanité tvrdí, je podle hebrejské Bible každý, kdo a) je obřezaný (týká se pouze mužů), b) přijal Boha Izraele jako svého Boha a c) přijal Lid Izraele jako svůj vlastní lid (a je Lidem Izraele přijat), je plnohodnotným Izraelitou.
 
JHVH řekl Mojžíšovi a Áronovi: „Toto je nařízení o hodu beránka: Nebude z něho jíst žádný cizinec. Ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán. Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude. Musí být sněden v témž domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete. Tak to bude dělat celá izraelská pospolitost. Jestliže by u tebe pobýval host a chtěl by připravit JHVH hod beránka, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět přistoupit a tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec jej jíst nebude. Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta, který bude pobývat mezi vámi. (Ex 12:43-49)
Ať neříká nikdo z cizinců, kdo se připojil k Hospodinu: „JHVH mě jistě odloučil od svého lidu.“ Ať neříká kleštěnec: „Hle, jsem strom suchý.“ Neboť toto praví JHVH: „Kleštěncům, kteří dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně drží mé smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách památník a jméno, lepší než synů a dcer. Dám jim jméno věčné, jež nebude vymýceno.“ Těm z cizinců, kteří se připojili k JHVH, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví : „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy, je výrok Panovníka JHVH, který shromažďuje zahnané z Izraele. Shromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli shromážděni.“ (Izajáš 56:3-8)
Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. (Rút 1:16)