Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktický příklad karaimské exegeze - kritického zkoumání textu - Tefillin a mezuzot

 
Praktický příklad karaimské exegeze - kritického zkoumání textu

Tefillin a mezuzot

Biblická exegeze vysvětluje, interpretuje a kriticky analyzuje Bibli.
Karaimové interpretují Bibli na základě důkladné analýzy dostupných faktů. Jak již bylo řečeno, karaimové neinterpretují Bibli pouze doslovně. Jako příklad je možné zmínit biblické verše týkající se tefilin (modlitebních řemínků):

A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako zicharon mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal JHVH zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl JHVH z Egypta. (Ex 13:9)

To bude jako znamení na tvé ruce a jako totafot mezi tvýma očima. Neboť pevnou rukou nás vyvedl JHVH z Egypta. (Ex 13:16)

Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako totafot mezi očima. (Dt 6:8)

Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako totafot mezi vašima očima. (Dt 11:18)

V jedné ze čtyř výše uvedených pasáží, které se týkají tefilin, je slovo totafot (které rabíni překládají jako pásek na čele) nahrazeno slovem zicharon. Slovo zicharon znamená památka nebo připomínka, a naznačuje, že bychom si měli připomínat a pamatovat slova Boží, jako by byla umístěna mezi očima. Tímto způsobem nepochybně výše uvedené verše chápali staří Izraelité.
Slovo totafot samo o sobě znamená diadém, a dokonce je toto slovo užito ve stejném smyslu i v Mišně. ¹

¹) Mišna nás informuje, že: žena nemůže jít (v době Šabatu) po ulici s vlněnou ani lněnou stuhou nebo pentlí na hlavě, .... ani s totafot, či věncem, ani se síťkou na vlasy. Talmud vysvětluje, že slovo totafot v Mišně znamená tkaný či kovový diadém ...... Rav Huna říká, chudé ženy nosí totafot z různobarevných materiálů, bohaté ženy nosí totafot ze zlata a stříbra. (Mišna, Šabat 6:1, Babylonský Talmud, Šabat 57b).

Pátá kniha Mojžíšova nám nařizuje, abychom měli neustále na paměti přikázání, abychom si je obrazně umístili na naše hlavy jako diadémy a na naše ruce jako šperky.

Téma zdobení se Tórou se hebrejské Bibli opakuje poměrně často.

Karaimové podobným obrazným způsobem chápou i verše, které nám přikazují napsat slova Tóry na veřeje našich domů.

Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. (Dt 6:9)

Proto karaimové nepřipevňují na zárubně svých domů mezuzot. V obou případech není možné vykládat verše doslova, znamenalo by to totiž vtěsnat velmi dlouhé pasáže Tóry do velmi malého prostoru.²

²) Tóra nás neinformuje, že by se mělo psát pouze několik málo odstavců. Naopak z kontextu vyplívá, že se jedná o velmi dlouhý text, zaznamenaný v kapitolách 1 až 30 v Páté knize Mojžíšově.
 
Následující verše obsahují podobnou metaforu, jako jako pasáže pojednávající o tefilin:

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. (Přísloví 1:8-9)


Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. (Přísloví 3:3)

Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj. Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla. (Přísloví 6:20-21)


Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka. Přivaž si je k prstům, napiš je na tabulku svého srdce. (Přísloví 7:2-3)

Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok JHVH: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
(Jer 31:33)


Zatímco pasáže v Páté knize Mojžíšově nám nařizují opatrovat Tóru jako vzácný šperk, pasáže obsažené v Druhé knize Mojžíšově nám přikazují ochraňovat památku vysvobození z Egypta, jako kdyby to byl diadém na naší hlavě, a jako kdyby to byl šperk na naší ruce.
Navíc zmíněné pasáže obsahují další metaforické obraty, jako například:

aby v tvých ústech zůstal JHVH zákon (Ex 13:9)


Tato má slova si vložte do srdce a do své duše (Dt 11:18)


Pasáže, které rabíni spojují s užitím modlitebních řemínků, by měly být přeloženy tímto způsobem:
 
A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku (zicharon) mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal JHVH zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl JHVH z Egypta. (Ex 13:9)
[to = památku vysvobození z Egypta, ne modlitební řemínky]

To bude jako znamení na tvé ruce a jako diadém (totafot) na čele mezi tvýma očima. Neboť pevnou rukou nás vyvedl Hospodin z Egypta (Ex 13:16)

Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako diadém (totafot ¹) na čele mezi očima. (Dt 6:8)

Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako diadém (totafot) na čele mezi vašima očima. (Dt 11:18)


Na základě této analýzy dospěli karaimové k závěru, že neexistuje žádné přikázání nasazovat si a nosit tefilin ani připevňovat mezuzot na veřeje dveří. Tyto verše nám zcela jasně připomínají, že je velmi důležité vždy dodržovat přikázání Boha.²

¹) Slovo totafot je odvozováno od hebrejského slova netifa, které znamená přívěšek ve tvaru kapky.

²) Brown-Driver-Briggsův hebrejsko-anglický lexikon - vědecký slovník biblické hebrejštiny, popisuje slovo totafot následujícím způsobem: Tento příkaz byl původně metaforou pro trvalou památku, později jej židé začali chápat doslovně, a proto vznikl zvyk nasazovat si modlitební řemínky. (str. 378).
 

charedi09.jpg