Jdi na obsah Jdi na menu
 


Textuální a textologické důvody, proč karaimové odmítají tzv. Ústní zákon

 

Logické námitky k tzv. Ústnímu Zákonu by neměly smysl, pokud by nebyly podloženy řádnými textologickými důkazy.
Níže je uvedeno několik z mnoha příkladů, které jasně dokazují, že byl Lidu Izraele předán pouze psaný Zákon:
Budeš-li poslouchat JHVH, svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto Zákona, a navrátíš-li se k JHVH, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. (Dt/5M 30: 10)
I napsal Mojžíš tento Zákon a předal jej kněžím, Léviovcům, kteří nosili schránu JHVH smlouvy, i všem izraelským starším. (Dt/5M 31:9)
Až přijde celý Izrael, aby se ukázal před tváří JHVH, tvého Boha, na místě, které vyvolí, budeš předčítat tento Zákon před celým Izraelem, aby jej slyšeli. (Dt/5M 31:11)
Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. (Jozue 1:8)
Potom předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak to je zapsáno v Knize Zákona. Nebylo jediného slova přikázaného Mojžíšem, které by Jozue nepřečetl před celým shromážděním Izraele, včetně žen a dětí i těch, kdo žili mezi nimi jako hosté. (Jozue 8:34-35)

 

Poslední verš je de facto souhrnem karaimských argumentů proti tzv. ústnímu Zákonu. Verš nás zcela jasně informuje, že Jozue četl každé slovo, které Mojžíš přikázal. Číst je možné pouze něco, co je napsáno. V tomto případě, nás verš opět zcela jasně informuje, že Jozue přečetl všechna slova Zákona, přesně tak jak jsou zapsána v Knize Zákona. Kdyby Mojžíš předal Lidu Izraele ještě nějakou další ústní Tóru, nebyl by Jozue schopen přečíst všechna slova Zákona, přesně tak jak jsou zapsána v Knize Zákona, tak jak to Mojžíš přikázal.

 

   

talmud3.jpg

 

Tato pasáž zcela jasně zpochybňuje nutnost tzv. ústního Zákona, protože proč by nám Bůh dával jakýsi (podle rabínů závazný) ústní Zákon, když by nám nepřikázal dodržovat jeho přikázání a nařízení?!
Výše uvedené verše nám ukazují, že Lid Izraele obdržel od Boha pouze jeden Zákon. Všechna slova tohoto Zákona byla napsána tak, aby mohla být čtena nahlas a následována Lidem Izraele. Následování slov zapsaných v knize Zákona, umožňuje Lidu Izraele získat přízeň Všemohoucího.

 

V pasáži Dt 30:9-10 se píše:
JHVH, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role. JHVH se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci, budeš-li poslouchat JHVH, svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto Zákona, a navrátíš-li se k JHVH, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.
 
Z výše uvedené pasáže vyplívá, že pokud bude Lid Izraele následovat přikázání a nařízení zapsaná v Knize Zákona, bude se Bůh opět veselit k dobru Izraele.