Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rabínské tvrzení 2

 
Rabínské tvrzení 2
V Tóře se objevuje slovo Tóra opakovaně v množném čísle (Torot), tak jak můžou karaimové tvrdit, že v Tóře není žádná zmínka o dvou Tórách?
Odpověď:
Přestože se slovo tóra objevuje v hebrejské Bibli v množném čísle, slovo Tóra ve smyslu uceleného souboru nařízení, řádů a zákonů je užíváno pouze v čísle jednotném. Porovnáním následujících pasáží Tóry nejlépe uvidíme rozdíl mezi užitím slova ve smyslu konkrétního jednotlivého přikázání a ve smyslu souboru Božího Zákona.
Způsob užití 1
Slovo Tóra je užito v jednotném čísle a označuje soubor Božích pokynů - nařízení, řádů a zákonů:
I napsal Mojžíš tento Zákon(et ha-Tórá ha zot) a předal jej kněžím, Léviovcům, kteří nosili schránu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským starším. (Dt 31:9)
Ve výše uvedené pasáži je slovo Tóra přeloženo jako Zákon - souhrn nařízení, řádů a zákonů, které Bůh přikázal Mojžíšovi napsat. Pokud se Tóra zmiňuje o Zákonu jako souboru nařízení, řádů a zákonů nikdy nepoužívá množné číslo.
Za pozornost stojí i skutečnost, že v Tóře není ani jednou použit duál Toratajim ani plurál, ze kterého by bylo jasné, že se jedná pouze o dvě Tóry - šte Torot. - poznámka překladatele

 

Způsob užití 2
Jednotné číslo slova používá Tóra i pro jedno konkrétní přikázání:
Toto je řád (tórat) pro nazíra: V den, kdy skončí doba jeho nazírství, přivede ho kněz ke vchodu do Stanu setkávání. (Nu 6:13)
V této formě se slovo používá pro jednotlivá přikázání týkající se zvířat, záležitostí jednotlivce i skupiny.
Toto je řád (tórat) v případě žárlivosti, když se žena dostane na scestí, je nevěrná svému muži a poskvrní se. Muž, jehož se zmocní žárlivost a jenž bude na svou ženu žárlit, postaví ji před JHVH a kněz s ní vykoná vše podle tohoto řádu. Muž bude prost viny, žena svou vinu ponese. (Nu 5:29 – 31)
Toto je řád (tórat) oběti za vinu; je to velesvaté. (Lv 7:1)
To je řád (tórato zvířatech, o ptácích a o všech živých tvorech pohybujících se ve vodách i o všech, kteří se hemží po zemi. Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst, a těmi, kteří se jíst nesmějí. (Lv 11:46-47)

 

Způsob užití 3

Množné číslo tórot  užívá hebrejská Bible pouze v případě, že se nejedná o Tóru jako ucelený soubor nařízení, řádů a zákonů:

Toto jsou nařízení, řády a zákony (vehatórot), jež Hospodin vydal na hoře Sínaji prostřednictvím Mojžíše, aby byly mezi ním a syny Izraele. (Lv 26:46)

Slovo tóra užité v množném čísle, má zcela odlišný význam než slovo Tóra užité ve smyslu souboru právních předpisů, které předal Mojžíšovi a Lidu Izraele Bůh. Zde je slovo tóra užito ve smyslu obecného a jednotlivého pokynu obsaženého v Tóře. To vyplývá i z logického a kontextuálního výkladu výše uvedené pasáže, protože kromě slova zákony užitého v množném čísle, pasáž obsahuje i slova nařízení a řády, která jsou také v množném čísle, tato slova odkazují na konkrétní části psané Tóry - souboru nařízení, řádů a zákonů.
Všechny verše hebrejské Bible, které užívají množné číslo slova tóra, mluví o jednotlivých zákonech, nikdy se nejedná o tzv. ústní Zákon.
Jako důkaz mohou posložit pasáže:
 
Budeš jim vysvětlovat nařízení (et ha-chukím) a řády (veet ha-tórot) a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. (Ex 18:20)
 
Sestoupil jsi na horu Sínaj a mluvil jsi s nimi z nebe, vydal jsi jim přímé řády a spolehlivá naučení (mišpátím ješárím vetórót emet), dobrá nařízení a přikázání (chukím úmicvót tóvím). (Neh 9:13)

Slovo tóra znamená učení, pokyn, zákon. Může znamenat určitý jeden zákon, jako například:
 
Toto je řád (tórat) oběti za vinu; je to velesvaté (Lv 7:1)
 
Nebo může znamenat soubor Božích zákonů, jako například:
 
Jak Izraelcům přikázal Mojžíš, služebník JHVH, tak jak je napsáno v Knize Mojžíšova zákona (beSéfer Tórat Móše): oltář z neotesaných kamenů, neopracovaných železem. Na něm přinesli JHVH oběti zápalné a obětovali oběti pokojné. (Joz 8:31)
 
Když je slovo tóra užito v množném čísle - torot, téměř vždy následuje přesné vymezení tohoto jednotlivého zákona nebo se objevuje ve spojení dalších součastí Tóry jako souboru Božích zákonů: ¹
 
Sestoupil jsi na horu Sínaj a mluvil jsi s nimi z nebe, vydal jsi jim přímé řády a spolehlivá naučení (mišpátím ješárím vetórót emet), dobrá nařízení a přikázání (chukím úmicvót tóvím). (Neh 9:13)
 
V tomto verši je slovo tóra synonymem pro přikázání, zákon apod., verš se zmiňuje o jednotlivých zákonech, které jsou částí jednoho souboru Božích zákonů - psané Tóry. Každý kdo trvrdí, že tento verš dokazuje díky užití množného čísla existenci dvou Tór, de facto tvrdí, že existují minimálně 4 části Tóry (tedy další minimálně dvě části kromě psané Tóry a tzv. ústní Tóry).

¹)
Jedinou výjimkou je Daniel 9:10, ale i v tomto jediném případě je z kontextu celé kapitoly jasné, že prorok hovoří o jednotlivých zákonech, ne o více souborech Božích zákonů.
 
Neposlouchali jsme JHVH, svého Boha, a neřídili se jeho zákony (betórotáv), které nám předkládal skrze své služebníky proroky.
 
Následující verš Daniel 9:11 již užívá pro Soubor Božích zákonů jednotné číslo – poznánka překladatele
 
Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon (et-Torátechá) a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.
 

 

talm_komp.jpg