Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rabínské tvrzení 3

 
Rabínské tvrzení 3

Z knihy Daniel vyplívá, že se Daniel modlil třikrát denně směrem k Jeruzalému. Informaci o počtu modliteb a směru modliteb zjistil Daniel z tzv. ústního Zákona, protože Tóra tuto informaci neobsahuje.
 
Odpověď:

Kniha Daniel nás informuje:
 
Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. (Daniel 6:11)

Rabíni a studenti rabínských seminářů tvrdí, že nám psaná Tóra nepřikazuje, abychom se modlili směrem k Jeruzalému, ani nám nepřikazuje, kolikrát za den bychom se měli modlit, vyše uvedená pasáž podle nich dokazuje, že tyto informace musely být obsaženy v tzv. ústní Tóře.
Výše uvedené tvrzení ukazuje na zásadní rozdíl mezi karaimy a vyznavači talmudismu. Karaimové věří, že v hebrejské Bibli je každé slovo uvedeno z nějakého konkrétního důvodu, a proto karaimové využívají celou hebrejskou Bibli pro odvozování náboženských zásad a pro odvozování významu jednotlivých přikázání, zatímco vyznavači talmudizmu spoléhají výhradně na Tóru a Talmud. Pravdou je, že Tóra nepřikazuje modlitbu směrem k Jeruzalému, tento způsob modlení totiž pochází z doby Prvního Šalamounova Chrámu.
Král Šalamoun pod vlivem Boží inspirace říká, že když jsme nedobrovolně v cizí zemi, nebo když konáme v cizí zemi nějaké Boží dílo, měli bychom se modlit směrem k Jeruzalému, aby Bůh podpořil naší věc.
Král Šalomoun prohlásil:
Vytáhne-li tvůj lid do boje proti nepříteli po cestě, kterou jej pošleš, a budou-li se modlit k JHVH směrem k městu, které jsi vyvolil, a k domu, který jsem vybudoval tvému jménu (1 Kr 8,44)
 
Proto se Židé, kteří jsou mimo Jeruzalém, modlí směrem k Jeruzalému.
Tento princip obsahuje také:
 
Klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. (Ž 138:2)

V hebrejské Bibli je zmíněno několik možností kolikrát denně se modlit. Daniel se modlil třikrát denně, zatímco autor žalmu 119 se modlil k Bohu sedmkrát denně:
 
Chválívám tě sedmkráte za den za tvé spravedlivé soudy. (Ž 119:164)
 
Z toho vyplívá, že počet modlitem je volbou každého jednotlivce. V dnešní době zastupují modlitby oběti:
 
Vezměte s sebou tato slova, obraťte se k JHVH, řekněte mu: „Promiň nám všechnu nepravost, přijmi nás laskavě, když chceme oběti býčků nahradit svými rty. (Ozeáš 14:3)
Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. (Ž 141:2)
 
Většina karaimů se modlí od neděle do pátku nejméně dvakrát denně, o Šabatu pak třikrát denně, protože během běžného dne se vykonávaly dvě oběti a o Šabatu byly vykonávány dvě běžné denní oběti a jedna speciální šabatová oběť.
 
  
V pasáži 6:11 knihy Daniel stojí za pozornost ještě jedna věc. Daniel se modlí tak, že třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. V biblických dobách bylo plné pokoření (padnutí na tvář) synonymem modlitby: ¹
 
Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před JHVH, který nás učinil. (Ž 95:6)
 
Klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. (Žalm 138:2)
 
Ve východních zemích se výše uvedeným způsobem modlili až do pozdního středověku i rabanité. V dnešní době se tímto způsobem modlí některé ortodoxních rabanitské kongregace o  Jom Kipur. Karaimové se plně pokořují ve všech svých modlitbách.

¹) Hebrejské slovo  לְהִשְׁתַּחֲוֹת  lehištachavot - poklonit se (tváří k zemi) je někdy překládáno jako modlit se.

 

modlitba.jpg